CG Scholarship

Central Group

เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์จากการฝึกงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรักผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

CG Scholarship

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี สามารถมาฝึกงาน เพื่อร่วมงานกับเซ็นทรัล.

CG Deligence Scholrship

สำหรับนักศึกษาที่เรียนชั้นปีที่ 4 ในสาขางานดังต่อไปนี้ .....

Pathway to Success
เส้นทางสู่ความสำเร็จกับเซ็นทรัล
เพราะว่าหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร คือ I-Care ที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 และเป็นคน Open & Challenge เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียง ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในฐานะ องค์กรแห่งนวัตกรรมที่น่าร่วมงานด้วยและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ พ.ศ.2558 อุดมการณ์ 4 ประการที่หล่อหลอมความเป็น CG People จากรุ่นสู่รุ่น
Read more

What's news in Central

ข้อมูลดีๆ ที่จะให้คุณรู้เกี่ยวกับเซ็นทรัลมากขึ้น